doelstelling, beleid en activiteiten - Stichting Jacob Kritzraedt

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

doelstelling, beleid en activiteiten

ANBI

Stichting Jacob Kritzraedt


De Stichting Jacob Kritzraedt is in 1952 in het leven geroepen om te voorkomen dat een gedeelte van de Begijnenhofwal, onderdeel van de unieke Middeleeuwse omwalling van Sittard, zou worden afgegraven. De stichting zet zich sindsdien in om een breder publiek bewust te maken voor het behoud van het culturele erfgoed en met name monumentale en monumentwaardige gebouwen in Sittard en de regio. Daartoe koopt de stichting bedreigde panden aan, restaureert ze en verhuurt ze vervolgens. Maar de stichting volgt met een kritisch oog ook de ontwikkelingen die het cultuurhistorisch erfgoed van Sittard betreffen.De Stichting Jacob Kritzraedt stelt zich statutair ten doel:
• het behoud van het plaatselijk en regionaal erfgoed – in het bijzonder architectonisch of historisch belangrijke gebouwen in Sittard en omgeving – en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
• de stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerkDe Stichting Jacob Kritzraedt tracht dit doel onder meer te bereiken door:
• het verwerven van gebouwen en onroerende zaken voorkomende op de publiek-rechtelijke monumentenlijsten en van andere gebouwen en onroerende zaken met een bijzondere architectonische of historische plaatselijke of regionale betekenis, of onroerende en roerende zaken die deel uitmaken of samenhangen met voorgaande objecten
• het restaureren en in stand houden van gebouwen waarvan de stichting eigenaar, economisch gerechtigde of beperkt zakelijk gerechtigde is
• het ten behoeve van het in stand houden beheren en exploiteren van gebouwen op een zodanige wijze dat dit verantwoord is voor de genoemde gebouwen zelf en mogelijk ten opzichte van de gebruikers daarvan
• het geven van voorlichting over de stichting en het door de stichting beschermde erfgoed
• het onderhouden van contacten met overheidslichamen, overige instellingen en particulieren binnen het kader van de doelstelling van de stichting
• het samenwerken met derden indien en voor zover deze een gelijksoortig doel nastreven
• het organiseren van activiteiten in binnen- en buitenland om daardoor de betrokkenheid bij het werk van de stichting te bevorderen
• het aangaan van leningen, doch slechts tot een zodanig bedrag dat de continuïteit van haar bezit als totaliteit daardoor niet in gevaar komt
• alle andere wettige middelen die voor het doel van de stichting bevorderlijk zijn dan wel kunnen zijn

De middelen van de Stichting Jacob Kritzraedt bestaan uit:
• het stichtingskapitaal
• huurpenningen en andere uit exploitatie ontvangen gelden, aan te wenden voor het in stand houden van in eigendom zijnde gebouwen
• bijdrage van particulieren
• subsidies
• schenkingen, legaten, erfstellingen en verkrijgingen op andere wijze met inachtneming van de wettelijke voorschriftenTot behoud van het erfgoed van Sittard en omgeving bezit en beheert de Stichting Jacob Kritzraedt op dit moment diverse monumentale panden in het stadsdeel Sittard van de gemeente Sittard-Geleen.


Een aantal panden is ingericht als woning en andere panden hebben een bedrijfsmatige bestemming. Alle panden worden verhuurd.


Op dit moment heeft de Stichting Jacob Kritzraedt de volgende panden in eigendom:
• Ophoven 3 t/m 13: de aan een hofje gelegen rijksmonumenten, bestaande uit het vakwerkhuis Ophoven 3 – 5 en de vier woningen Ophoven 7 t/m 13
• Markt 20: het rijksmonument “De Gats”, met bovenwoning
• Molenweg 56: het rijksmonument “Ophovenermolen”, een watermolen met restaurant en woning
• Tudderenderweg 145 – 145 A: het gemeentelijke monument met daarin twee recent gerestaureerde vakwerkwoningen


Door de Stichting Jacob Kritzraedt zijn de volgende panden gerestaureerd maar later verkocht om geld te genereren voor het restaureren van andere panden omdat er immers geen subsidie meer beschikbaar wordt gesteld:
• Kapittelstraat 4: een rijksmonumentaal voormalig kapittelhuis
• Gruizenstraat 7 – 9: twee rijksmonumentale vakwerkhuisjes
• Gruizenstraat 27: het rijksmonument, de voormalige stadsboerderij “Den Tempel”


Momenteel wordt samen met andere partijen de haalbaarheid onderzocht van de aankoop en restauratie van de volgende panden:
• Plakstraat 28 – 30 / Oude Rosmolenstraat: gemeentelijk monument, bestaande uit drie in slechte staat verkerende voormalige woningen met inpandige houtskeletbouw
• Fort Sanderbout / Pullestraat: in slechte staat verkerende en door brand aangetaste voormalige woning


De Stichting Jacob Kritzraedt werkt in de gemeentebreed overkoepelende Federatie Historie Sittard-Geleen-Born samen met de andere cultuurhistorische organisaties in de gemeente Sittard-Geleen.


Verder participeert de Stichting Jacob Kritzraedt in het Monumentenplatform, een regulier overleg tussen de portefeuillewethouder(s) en de organisaties die opkomen voor het lokale monumentale erfgoed.


De Stichting Jacob Kritzraedt is ook vertegenwoordigd in de Externe Klankbordgroep “Zitterd Revisited”, eveneens een regulier overleg tussen de gemeente Sittard-Geleen en de vertegenwoordigers van alle partijen die zich betrokken voelen bij deze grootschalige stadsuitbreiding aan de rand van de historische binnenstad.


Ook volgt de Stichting Jacob Kritzraedt met een kritisch oog alle ontwikkelingen op het terrein van het culturele erfgoed in Sittard.


Zo heeft de stichting samen met gelijkgerichte organisaties bij de Raad van State met succes geageerd tegen onderdelen uit de eerste fase van het bestemmingsplan “Zitterd Revisited”.


Ook heeft de stichting voorbescherming gevraagd en verkregen ter bescherming van de potentiële gezichten “Sanderbout” en “Sjpaorkolonie”, beide voorbeelden van woonwijken voor mijnwerkers, resp. spoorwegarbeiders.


De stichting heeft aan een gelijkgestemde vereniging technische en juridische ondersteuning verleend bij een jarenlang slepende procedure rond de restauratie en de herbestemming van het voormalige kloostercomplex “Abshoven”, resulterend in een gemeentelijk monument met een goede nieuwe invulling.


Verder heeft de stichting geageerd tegen het zonder vergunning afgraven van de voet van de rijksmonumentale stadwallen en het kappen van bomen op deze wal.


Recent heeft de stichting met succes actie ondernomen tegen het zonder toestemming en vergunning plaatsen van een constructie die ernstig afbreuk deed aan een rijksmonumentaal pand in het rijksbeschermde stadsgezicht.


Ook is onlangs – dank zij het doorzetten en de technische inbreng van de stichting – de dringend noodzakelijke restauratie van de rijksmonumentale “Andreaskapel” tot een goed einde gebracht.


Naast het positief-kritisch volgen van de respectieve plannen die in en rond de historische binnenstad van Sittard op korte of langere termijn aan de orde zijn, is de stichting tevens voornemens een symposium te organiseren waarbij het behoud van de waarden van de historische stad aan de orde zal worden gesteld in het licht van de leegstandsproblematiek en de gevolgen van de vergrijzing.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu