Verhuurinfo - Stichting Jacob Kritzraedt

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verhuurinfo
op dit moment zijn alle woningen verhuurd


Voor toewijzing van de huurwoningen geldt de onderstaande procedure:

Interesse in een huurobject van de Stichting Jacob Kritzraedt kan schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de secretaris van de stichting. De secretaris hanteert een lijst die op volgorde van datum inschrijving wordt geadministreerd.

Op het moment dat een huurobject vrijkomt, nodigt de huurtoewijzings-commissie bestaande uit 2 bestuursleden van de stichting, kandidaat-huurders uit voor een gesprek en toetst hierbij op de volgende onderdelen:
Inkomen: daarbij hanteert de stichting een huurinkomensnorm die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. Algemene regel hierbij is dat het bruto maandinkomen 3,5 maal de bruto maandhuur dient te zijn danwel een vergelijkbaar vermogen. In voorkomende gevallen kan om een borgstelling van derden worden gevraagd. Deze dient bij het huurcontract meeondertekend te worden.
Urgentie: de commissie toetst kandidaat-huurders op sociaal-economische urgentie.
Sociale context: De stichting hecht grote waarde aan goede verstandhoudingen tussen de huurders. Daarom zal worden getoetst of de kandidaat-huurder past binnen de zittende groep van huurders.
Objectiviteit: de toewijzingscommissie oordeelt nauwgezet op basis van bovenstaande criteria teneinde objectief verslag te kunnen uitbrengen aan het bestuur.
De toewijzingscommissie maakt een verslag van de gespreksronde met de kandidaat-huurders met daarin een voorkeur. Dit verslag wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt.
De secretaris volgt het besluit van het bestuur en zorgt voor de afwikkeling met de kandidaat-huurder(s).

De volgende woningen zijn in eigendom en beheer bij de Stichting Jacob Kritzraedt
-  Ophoven 3 t/m 13: het aan een hofje gelegen rijksmonumenten, bestaande uit het vakwerkhuis
-  Ophoven 3 – 5 en de vier woningen Ophoven 7 t/m 13
-  Tudderenderweg 145 – 145 A: het gemeentelijke monument met daarin twee recent
    gerestaureerde vakwerkwoningen

Daarnaast heeft de stichting enkele panden met commerciële bestemming in eigendom:
-  Molenweg 56: het rijksmonument “Ophovener Molen”, watermolen
    met restaurant en woning
-  Markt 20: het rijksmonument “Tapperie de Gats” met bovenwoning

Hebt u belangstelling om één van de monumentale vakwerkwoningen
te huren?
Dan graag uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, mailadres en uw
inkomensgegevens schriftelijk of per e-mail doorgeven aan het secretariaat van onze stichting:

Stichting Jacob Kritzraedt
Postbus 691
6130 AR  SITTARD      

sjk.secretaris@hetnet.nl


 

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu