Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 11 (2022)

8 mrt, 2022

Download nieuwsbrief #11 (PDF) >


Daarom gaan wij in beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg”…

Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad van Sittard Geleen het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg” vastgesteld. De Stichting Jacob Kritzraedt, de Vereniging Sittards Verleden, de Federatie Historie Sittard Geleen Born, de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Vereniging Heemkunde zonder Grenzen hebben zich echter vanaf de bekendmaking in december 2020 van het voorontwerp van het bestemmingsplan, verzet tegen het plan van de huidige eigenaar om de kloosterkapel te verbouwen tot zijn privéwoning. Velen ondersteunen ons in dit verzet maar door anderen wordt ons verweten dat wij een goed alternatief voor het leegstaande klooster frustreren en de eigenaar van de kapel dwarsbomen, dit terwijl deze de kapel wil behouden door er zelf te gaan wonen.

Van het begin af aan hebben wij echter steeds en overal gesteld dat wij positief staan tegenover elk goed initiatief om de leefbaarheid en de levendigheid van de historische binnenstad van Sittard te versterken. Daarbij staan wij vanuit onze doelstellingen uiteraard voor het behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Vanuit die insteek hebben wij onze waardering uitgesproken voor de gepresenteerde plannen, zowel die voor het monumentale kloosterdeel als ter plaatse van de latere uitbreiding langs de Plakstraat. Met goede argumenten onderbouwd, hebben wij er echter alleen op aangedrongen de bestemming van de kapel niet te wijzigen. Bovendien zouden daardoor procedures voorkomen worden en zou de voortgang van de rest van de plannen niet in gevaar komen.

Het oudste gedeelte van het voormalige klooster Sint Agnetenberg is een Rijksmonument vanwege de zeer hoge cultuurhistorische waarden. Dat geldt zeker voor de kapel die nog altijd het oorspronkelijke barokke interieur bezit in nagenoeg volledig gave vorm. Samen met de Sint Michielskerk aan de Markt bezit Sittard een unieke combinatie: de Sint Michielskerk, door de dominicanen gebouwd, en deze Sint Helenakapel van de dominicanessen zijn als een oudere broer en een jongere zus met duidelijke familietrekjes: beide zijn vrijwel identiek van opzet en bezitten allebei een uiterst waardevol interieur dat meer dan drie eeuwen ongeschonden bewaard is gebleven, althans tot nu toe!

Ondanks onze uitgebreide mondelinge toelichting aan de diverse raadsfracties en hun aanvankelijk standpunt om onze insteek te ondersteunen, is de gemeenteraad op één raadslid na op 15 december 2021 akkoord gegaan met het initiatief van de eigenaar van de kapel om de bestemming te
wijzigen in een woonfunctie. De eigenaar wil van de kapel immers een privéwoning voor alleen zichzelf maken. Deze bestemmingswijziging is letterlijk desastreus voor de kapel en haar waardevolle interieur.

Om de woonbestemming te realiseren, wil de eigenaar namelijk het complete interieur verwijderen en hij heeft zelfs toegezegd om het grotendeels als Rijksmonument beschermde interieur gratis en voor niets, desgewenst zelfs inclusief transport, beschikbaar te stellen aan de kerk van Noorbeek, dit terwijl de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed expliciet aangeeft dat “het monumentale interieur van de kapel behoud en dient te blijven”. Bovendien zullen grote gaten worden gemaakt in de monumentale thans nog volledig gave zijgevel (en binnen de lambrisering) van de kloosterkapel. Volgens de eigenaar is dat nodig om de woonbestemming mogelijk te maken.

De eigenaar moet voor het “ maken van de kapel een vergunning aanvragen. Daarover moeten de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed en de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vervolgens advies uitbrengen. Uiteraard kunnen (en zullen) ook wij daartegen a geren zodat het de vraag is, of er ooit een woning in de kapel gerealiseerd zal kunnen worden?

Wanneer de goedkeuring van het bestemmingsplan echter overeind blijft, heeft en houdt de kapel de bestemming “ en zal voor elke andere bestemming waarbij de kapel en het interieur behouden kunnen blijven, een wijzigingsprocedure in gang gezet moeten worden. Daarom hebben wij besloten bij de Ra ad van State beroep in te stellen tegen de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan. Een samenvatting van ons beroepschrift is te lezen op de volgende pagina’s.

 

Download de volledige nieuwsbrief voor de samenvatting van het gezamenlijk beroepschrift tegen het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg”.

Lees meer nieuws

Nieuwsbrief 10 (2022)

Het bestuur van de Stichting Jacob Kritzraedt is zeer getroffen door het volkomen onverwachte heengaan van ons medebestuurslid ir. Jo Dukers.

Lees meer
Nieuwsbrief 9 (2021)

Nieuwsbrief 9 (2021)

Voor de verbouwing en sloop van de kapel en haar kostbare interieur van klooster Agnetenberg is nog geen vergunning aangevraagd en toch zijn de projectontwikkelaar en de nieuwe eigenaar van de kloosterkapel al een gevecht om de gunst van de publieke opinie begonnen.

Lees meer
Nieuwsbrief 8 (2021)

Nieuwsbrief 8 (2021)

De huidige eigenaren van het voormalige klooster Sint-Agnetenberg van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in de Plakstraat willen er woningen realiseren. Daarvoor moet wel de bestemming worden gewijzigd en daarom is er een aangepast bestemmingsplan in procedure gebracht.

Lees meer