Selecteer een pagina

Verklaring Gegevensbescherming

De Stichting Jacob Kritzraedt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke levenssfeer te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mede:

 • dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Verklaring;
 • dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • dat wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Jacob Kritzraedt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de “Vrienden van Jacob Kritzraedt” en andere geïnteresseerden

Persoonsgegevens van leden van de “Vrienden van Jacob Kritzraedt” en andere geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Informatieverstrekking;
 • Organisatie van vriendenactiviteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn mondelinge, schriftelijke of elektronische aanmelding of toestemming, bancaire overboeking van de vriendenbijdrage, afgifte van contactgegevens en/of verzoek om contact. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende welke men is aangemeld als vriend of men gezien wordt als een geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van huurders en borgen

Persoonsgegevens van huurders en borgen worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Informatieverstrekking;
 • Het uitvoering geven aan de huurovereenkomst en/of de borgtocht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de vigerende overeenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en vrijwilligers

Persoonsgegevens van bestuursleden van onze Stichting en overige vrijwilligers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Organisatorische doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan gemaakte afspraken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de statuten onzer Stichting, bestuursbesluiten en/of gemaakte afspraken. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht; 

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het bestuurslidmaatschap of de aanstelling en daarna uitsluitend voor zover nodig voor een ordentelijke geschiedschrijving.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers­overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de Wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bij voorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens onze Stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken reservekopieën van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan alstublieft contact met ons op!

 

Contact

Bestuur Stichting Jacob Kritzraedt
Postbus 691
6130 AR Sittard
sjk.secretaris@hetnet.nl

Postadres

Stichting Jacob Kritzraedt
Postbus 691
6130 AR SITTARD

Copyright 2020 | Disclaimer | Privacy Statement

Website powered by LeadMaestro