Selecteer een pagina

Culturele ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling

Neem contact op

Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Om door de Belastingdienst aangewezen te worden als Culturele ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zij kan alleen een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om bovendien ook als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. De Belastingdienst heeft de Stichting Jacob Kritzraedt per 1 januari 2015 erkend als Culturele ANBI.

Donateurs van Culturele ANBI’s komen in aanmerking voor een belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Dat belastingvoordeel kan nog vergroot worden door een fiscaal aftrekbare periodieke gift overeen te komen.

Wat is een fiscaal aftrekbare periodieke gift?

Een periodieke gift is een structurele schenking of gift aan een goede doelinstelling welke een door de Belastingdienst toegekende ANBI-status heeft. Deze schenking moet worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst tussen u en de ANBI-instelling.

De looptijd van een dergelijke overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste eenmaal per jaar een vast bedrag schenken. U mag zelf bepalen, of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, bij voorbeeld per maand of week.

Neem snel contact met ons op

Wat zijn de voordelen voor U als donateur?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig (geen drempel) aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke gift, zijn niet of slechts voor een deel aftrekbaar.

Door de gift schriftelijk vast te leggen kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse giften of;
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%.

Wat zijn de voordelen voor onze stichting?

De voordelen voor onze stichting zijn dat deze met uw structurele steun naast vertrouwen ook financiële middelen krijgt om haar doelstellingen te bereiken.

Schenkt u uw belastingvoordeel mee, dan kan het goede doel op een nog groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Hoe regelt U deze periodieke gift?

Wilt u Stichting Jacob Kritzraedt steunen met een periodieke gift dan moet u wel een overeenkomst sluiten. Deze overeenkomst mag met ingang van 1 januari 2014 ook bij onderhandse overeenkomst; zie op de site van Belastingdienst: ”Periodieke gift in geld”.

Op verzoek van de schenker zullen wij deze overeenkomst opmaken. U kunt dan contact opnemen via een email naar onze secretaris: sjk.secretaris@hetnet.nl.

Spelregels

Periodieke gift loopt minder dan 5 jaar
De gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden betaald. Betaalt u niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de Stichting Jacob Kritzraedt geen ANBI-instelling meer is, dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat onze stichting geen ANBI-status meer heeft.

In de overeenkomst zal in ieder geval worden opgenomen dat de overeenkomst eindigt als de Stichting Jacob Kritzraedt de ANBI-status verliest of wordt ontbonden en wanneer de schenker arbeidsongeschikt verklaard wordt, onvrijwillig werkeloos wordt, failliet gaat of overlijdt.

Gift is rentedragende schuld geworden
Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld (inclusief rente) betaalt. Volgens de Belastingdienst moet deze schuld rentedragend zijn geworden om voor aftrek in aanmerking te komen.

Betalingen vóór het tekenen van de overeenkomst
Mogen betalingen gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door de schenker en de Stichting Jacob Kritzraedt is ondertekend, worden meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar? Nee !

Downloads

Balans per 31-12-2020

Resultaat 2020

Wij helpen u graag!

Heeft u nog vragen? Of wilt u graag een voorbeeld van de door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst ontvangen? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!